กรมประมง ดีเดย์รับซื้อปลาหมอสีคางดำ

วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เปิดเผยว่าได้จัดสรรงบประมาณกว่า 11 ล้านบาท จัดซื้อปลาหมอสีคางดำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ระยะเร่งด่วน ราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 470 ตัน ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณและตัดวงจรชีวิตปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรและในแหล่งน้ำธรรมชาติได้

สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบปลาหมอคางดำ ในบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 1,629 ตัน ส่วนในจังหวัดเพชรบุรี พบปริมาณปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 156 ตัน รวมพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 567 ฟาร์ม คิดเป็นพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดจำนวน 57,957 ไร่

โดยกรมประมง จะจัดส่งปลาหมอสีคางดำ ที่รับซื้อให้หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือการทำลายฝังกลบ รวมทั้งจะให้การสนับสนุนกากชาซึ่งมีสารซาโปนิน (saponin) ให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลนำไปใช้กำจัดปลาหมอสีคางดำ ที่หลงเหลือในบ่อหลังจากล้างบ่อจับสัตว์น้ำแล้ว ส่วนมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวจะกำหนดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมและลดปริมาณปลาหมอสีคางดำ ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ได้กำหนดบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก หรือนำผ่าน ส่วนกรณีนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ