พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการส่งมอบสนามกีฬากรมพลศึกษา

วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

อธิบดีกรมพลศึกษา คนใหม่ ซึ่งไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เคยให้สัมภาษณ์คอลัมน์หมายเลข 7 ถึงแนวทางส่งมอบสนามกีฬาระดับตำบลและอำเภอ ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ติดปัญหาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ โดยจะเร่งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ให้ท้องถิ่นสามารถใช้สนามกีฬาไปพลางก่อน

โดยในส่วนของสนามกีฬาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก กรมพลศึกษา นำส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ปีที่แล้ว
  
คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่สอบถามธนารักษ์พื้นที่ตาก จึงพบสาเหตุที่ล่าช้า

สนามกีฬาอำเภอสามเงา ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557 โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณ 24,500,000 บาท ตามกำหนดต้องเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเดือนพฤษภาคม เสียค่าปรับกว่า 4,000,000 บาท

ระยะเวลาปีเศษที่ไม่ได้เปิดใช้งาน กระทั่ง สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว แจ้งนายช่างโครงการ อบจ.ตาก เร่งรัดเอกชนแก้ไข ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สังเกตการณ์เดือนพฤษภาคม สนามกีฬามีสภาพที่ดีขึ้น นายช่างโครงการ หวั่นหากกระบวนการส่งมอบทรัพย์สินให้ท้องถิ่นล่าช้า สนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะชำรุดทรุดโทรมอีก..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7