พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 14.36 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติคุณ โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2528 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่า เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนาน โดยปี 2560 ได้คัดเลือกศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 ราย, สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 ราย และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 ราย

เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาววรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และ นางนลิน นิลอุบล กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ฯ นำ นายธิติ สุทธิยุทธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเปอร์ดู สหรัฐอเมริกา

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะบุคคลเฝ้า ศิลปินแห่งชาติ ทุนอานันทมหิดล