พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 14.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ได้แก่ นครสวรรค์, สุโขทัย, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และตาก จำนวน 425 ราย เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก กำหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เพียงพอภายในปี 2563 โดยมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากร ปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจัดหาโลหิตในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ถึงร้อยละ 14 ของประชากร แต่โลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดหาได้ ต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดถึงร้อยละ 40 ซึ่งในต่างจังหวัด พบว่า อัตราการบริจาคโลหิต มีประมาณร้อยละ 2.6 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8-10 ของทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การจัดหาโลหิตในปัจจุบันยังไม่สม่ำเสมอ บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ พบว่า มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 55 ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง สม่ำเสมอทุก 3 เดือน มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ดังนั้น หากมีการบริจาคโลหิตที่สม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง จะทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอตลอดทั้งปี

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย