พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 16.21 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ในฐานะที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ ด้านศาสตร์และศิลป์ ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี โดยทรงก่อตั้งบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัดขึ้น เพื่อผลิตสินค้าที่ทรงออกแบบที่มีความประณีตงดงาม จนเป็นที่ประจักษ์สู่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลก

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถวายปริญญา