พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายหน่วยงานทำความสะอาดชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำร่องโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ชุมชนท่าน้ำสามเสน เป็นความร่วมมือ 7 องค์กรภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมปศุสัตว์ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. และเขตดุสิต

เน้นให้คนในชุมชนท่าน้ำสามเสน ได้รับการดูแลสุขภาพกายและใจ ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนได้รับสิทธิขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ กับวชิรพยาบาล พร้อมฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดการขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น และจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันปัญหาสาธารณภัย ผู้สูงอายุ การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยมุ่งหวังให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ไขความแออัดทรุดโทรม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ มาพัฒนาชุมชนท่าน้ำสามเสน ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น