สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 10.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิดหลัก "Earth Science For All" หรือ "วิทยาศาสตร์โลกเพื่อมวลมนุษยชาติ" ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคมนี้ โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างคุณูปการจากการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านวิทยาศาสตร์มาตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้ง เป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 38 ทีม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ อาทิ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" นำเสนอเรื่องราวความเชื่อมโยงของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยเทคนิคต่าง ๆ "lnteractive Wall" และวันดินโลก นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจัดการดิน พระอัจฉริยะภาพด้านการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูดินประเภทต่าง ๆ อันเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการสดุดีจากสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่จัดสร้างขึ้นขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง 3 เมตร 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา และเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ จัดแสดงตัวอย่างหินแร่และซากดึกดำบรรพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หินแร่ยิปซัม หรือ แร่เกลือจืด ที่พบในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ มีอายุประมาณ 300 ล้านปี, หินหยก จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อายุประมาณ 635 ล้านปี, หินทับทิม จากสาธารณรัฐแทนซาเนีย อายุกว่า 1,000 ล้านปี และฟอสซิล "คตข้าวสาร" หรือ ฟิวซูลินิด สัตว์ทะเลเซลล์เดียว ขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายกับเมล็ดข้าวสาร พบในจังหวัดกาญจนบุรี อายุประมาณ 350 ล้านปี รวมถึง หินจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการพันธุ์พืชของภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รวบรวมพันธุ์ไม้เขาหินปูน และพันธุ์ไม้พื้นเมืองในภาคตะวันตกของไทย มาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก เพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น อาทิ กันภัยมหิดล, เถาระฆังไทรโยค, กะเพราหินปูน รวมถึง พืชชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในภาคตะวันตกของไทย ได้แก่ ส้มกุ้งเมืองกาญจน์ และ ชาฤๅษีไทรโยค

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทอดพระเนตรอุทยานธรณีวิทยาของสาขาวิชาธรณีศาสตร์ แหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรรมชาติวิทยา ด้านธรณีศาสตร์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบรรพกาล เมื่อประมาณ 4,500 ล้านปี จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริง ในรูปของสวนวิทยาศาสตร์ มีมุมสำหรับการเรียนรู้ ที่แบ่งตามช่วงอายุทางธรณีกาล และมุมพักผ่อนที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงไปถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ อีกด้วย

เวลา 16.01 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทอดพระเนตรงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ และ 28 องค์กร ที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกเยาวชนในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งนำโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ"

ภายในงาน จัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิตที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ 28 องค์กร ที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ไปดำเนินการจนสัมฤทธิ์ผลสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎร อาทิ นิทรรศการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า สืบสานพระราชปณิธานพระแม่ของแผ่นดิน, นิทรรศการฮาลา-บาลา ป่าของแม่ นอกจากนี้ ยังมีผลงานและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ ข้าวสารและข้าวกล้องจากพันธุ์ข้าวต่าง ๆ, ขนมเปียกปูนและขนมตาลแป้งสดจากข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48, ตัวอย่างพันธุ์ไม้ย้อมสีและตัวอย่างการย้อมสีธรรมชาติ, การจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยในกาพย์เห่เรือ, การไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลฯ และการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากทั่วประเทศ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ อุทยานธรณีวิทยา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ