พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ, พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เขื่อนแก่งกระจาน มีระดับน้ำเกินความจุและเกินเกณฑ์ควบคุมจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ 737 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นสูง 60 เซนติเมตร ในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 65 เซนติเมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านอาคารชลประทานจะทำให้ปริมาณน้ำเกินความจุของแม่น้ำเพชรบุรี อาจส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบางแห่งมีระดับน้ำท่วมสูง กรมชลประทานจึงได้บริหารจัดการโดยการหน่วงน้ำไว้บริเวณหน้าเขื่อนเพชร และตัดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านท้ายเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี รวมทั้งวางมาตรการช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 31 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอีก 38 เครื่อง รวมทั้งเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำด้วย สำหรับการแก้ปัญหาระยาวได้ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำ และปรับปรุงคลองเชื่อมคลองระบายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและสำรวจออกแบบ ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำ 7,537 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำระบายวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง

Tag : องคมนตรี ปัญหาอุทกภัย ปัญหาอุทกภัยเพชรบุรี สถานการณ์น้ำเพชรบุรี