พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงาน กปร. และโครงการฯ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และการจำหน่ายสินค้าการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนา น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง มีสภาพสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลยางหักได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ ร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรี และมีการร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงก่อนและหลังฤดูเพาะปลูก นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสานของนายบุญมี ฉลวยศรีเมือง สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำฯ ทำการเกษตรได้ทั้งปี ส่งผลให้ปัจจุบัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่มีหนี้สิน

Tag : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องคมนตรี ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี เขาชะงุ้ม อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน