พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 19:55 น.

Views

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นจนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ที่ทรงมีต่องานวิจัยของประเทศมาโดยตลอด ตลอดจน เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงการวิจัยที่มีศักยภาพของไทยออกไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ              

โดยปีนี้ ได้นำผลงานวิจัยของหน่วยงานเครือข่ายมาจัดแสดง 636 ผลงาน จาก 9 กลุ่มเรื่อง อาทิ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามสีธรรมชาติ เข้าไปทำการวิจัยกระบวนการย้อมสีผ้าคราม รวมถึง การพัฒนารูปแบบผ้า พัฒนาเทคนิคการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า อาทิ พวงกุญแจ ผ้าพันคอ รองเท้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน โดยเข้าไปสำรวจเพื่อหาจุดเด่นของชุมชน 5 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนอันจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาด้านต่าง ๆ, งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำพืชและพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในพื้นที่มาสกัดเป็นเวชสำอาง และทำเป็นสมุนไพรอัดเม็ด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสัมมนา การถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการวิจัย และการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2561

เวลา 14.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ในการทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ โอกาสนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชาติที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งหอพระสมุดวชิรญาณ ในพระบรมมหาราชวัง โดยกรมศิลปากร ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่ สูง 5 ชั้น จัดสรรพื้นที่เป็นสำนักงาน เพื่อดำเนินการด้านเทคนิคต่าง ๆ มีระบบจัดเก็บและบริการเอกสารภาษาโบราณ หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่ทันสมัย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และปรับปรุงอาคารเดิมของหอสมุดแห่งชาติ ที่ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2509 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีการจัดสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคประเทศไทย 4.0

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี 112 ปี หอสมุดแห่งชาติ" จัดแสดงประวัติ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รัชกาลต่าง ๆ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติ จากนั้น ทอดพระเนตรห้องบริการต่าง ๆ อาทิ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การให้บริการ สำหรับผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย และผู้สูงอายุ, การบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาเต็มผ่านห้องสมุดดิจิทัล, การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ ระบบ Video Call บริการตอบคำถาม Mobile Application ของหอสมุดแห่งชาติ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ ประมาณวันละ 1,500 คน และมีคณะผู้ศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารโบราณของชาติที่ทรงคุณค่า

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหกรรมงานวิจัย หอสมุดแห่งชาติ