พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 19:57 น.

Views

เวลา 15.59 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังสวนสาธารณะพ่อตาคูระ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้านางสนตรา พระธิดาของพระพนมวัง ผู้สร้างเมืองและเป็นเจ้าเมืององค์แรก รวมทั้ง เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวขนอม โดยในปี 2554 ได้เชิญไม้ตะเคียนมงคลจากภูเขาหลวง อำเภอขนอม มาแกะสลักเป็นเสาหลักเมือง ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และเริ่มก่อสร้างศาลหลักเมืองในปีเดียวกัน โดยเป็นศิลปกรรมศรีวิชัย ผสมผสานกับศิลปกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้ อำเภอขนอม มีประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 โดยปรากฎโบราณสถานพราหมณ์ไศวนิกาย ที่วัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง และได้วิวัฒนาการเป็นเมืองท่า ในพุทธศตวรรษที่ 18

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เปิดศาลหลักเมืองขนอม ศาลหลักเมืองขนอม