สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ไปติดตามขับเคลื่อน เร่งรัด และแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับทรงรับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงปัจจุบันรวม 78 โครงการ อาทิ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี, โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบัน โครงการฯ ทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่นเดียวกับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง เพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ และทรงมุ่งหวังที่จะให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการได้อย่างแท้จริง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร