พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 09.20 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยปีนี้ ได้คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นแม่ผู้เป็นเกษตรกร, แม่ของผู้เสียสละ, แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวม 225 ราย รวมทั้งได้คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ซึ่งเป็นลูกที่ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ, ช่วยเหลือภารกิจ และการงานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่, ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล, บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับสังคม จำนวน 109 ราย นอกจากนี้ มีผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ จำนวน 14 ราย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ