Green Report : จัดการสิ่งแวดล้อมรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

หลังการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้บริเวณด่านพรมแดนรอยต่อของไทยและประเทศเพื่อนบ้านคึกคัก มีผู้คนไปมาหาสู่ ติดต่อทำการค้า เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น

บริเวณด่านศุลกากรหนองคาย ด่านชายแดนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันจะมีรถวิ่งผ่านเข้า-ออกมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2560 จนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ มีรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านเข้า-ออกมากกว่า  950,000 คัน รถบรรทุกสินค้ามากกว่า 6 67,000 คัน และรถรับส่งนักท่องเที่ยว 6,450 คัน ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียง ฝุ่นและควันจากท่อไอเสียรถ

ถึงแม้ขณะนี้ ปัญหามลพิษทั้งเสียง ฝุ่นและควันจากท่อไอเสียรถบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย จะยังไม่รุนแรง ไม่เกินค่ามาตรฐาน และยังไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่การเติบโตของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวบริเวณนี้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องเตรียมการป้องกันปัญหาทุกด้านไว้ก่อน

กรมควบคุมมลพิษ ได้หารือกับ สปป.ลาว โดยเบื้องต้นจะเน้นดูแลด้านการจราจรไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ควบคุมมาตรฐานของรถทุกชนิด ไม่ให้ก่อให้เกิดมลพิษ มีการเพิ่มสถานีตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะบริเวณด่านข้ามแดน รวมถึงจัดตั้งศูนย์ให้เช่ารถ ป้องกันไม่ให้รถที่ไม่ผ่านมาตรฐานขับผ่านเข้า-ออก และสนับสนุนให้ประชาชน 2 ประเทศใช้บริการรถโดยสารมากกว่ารถส่วนตัว
 
เช่นเดียวกับด่านเชื่อมต่อพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจุดอื่น ๆ ที่ต้องมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม มักจะเกิดมากขึ้นตามมากับการเติบโตของเศรษฐกิจ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ

จากข้อมูลการตรวจวัดการระบายมลพิษ จากยานพาหนะระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2559 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า บริเวณด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี รถจากประเทศเพื่อนบ้านปล่อยมลพิษสูงกว่าไทย4.5 เปอร์เซ็นต์ ด่านศุลกากรแม่สาย 18.9 เปอร์เซ็นต์ และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์7.9 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น การผลักดันร่างมาตรการบริหารจัดการระบบจราจร ในพื้นที่ชายแดน จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำ และต้องทำบนพื้นฐานความเห็นสอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน 

สำหรับร่างมาตรการที่จะนำมาใช้บริเวณชายแดนไทยและสปป.ลาวยังอยู่ระหว่างการหารือ คาดว่าจะสามารถสรุปและนำมาใช้ได้ในเร็วๆนี้

Facebook :,Ch7HD Social Care

Tag : Green Report