พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงินให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้เชิญเงินประทานไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง อำเภอเมือง, โรงเรียนท่าใหม่ อำเภอท่าชนะ และโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีนักเรียน 98 คน, โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนโรงเรียนบ้านท่าใหม่ มีนักเรียน 278 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 การมอบเงินประทานครั้งนี้ได้คัดเลือกโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขาดโอกาส อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และผู้ปกครองมีฐานะยากจน สำหรับโรงเรียนที่เหลืออีก 7 แห่ง จะมอบเงินประทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญไปมอบให้กับโรงเรียนต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ โปรดให้เชิญเงินประทานไปมอบให้กับโรงเรียนมหาชัยวนาราม อำเภอเมือง, โรงเรียนบ้านตลาด อำเภอลานสกา และโรงเรียนบ้านนา อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสร้างความปลาบปลื้มใจแก่นักเรียนในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงเรียนมหาชัยวนาราม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 150 คน, ส่วนโรงเรียนบ้านตลาด มีนักเรียน 370 คน, และโรงเรียนบ้านนา เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 260 คน โดยวันนี้ ยังได้มอบเงินประทานให้กับโรงเรียนอื่นในพื้นที่อีก 7 แห่งด้วย อาทิ โรงเรียนวัดบ้านตาล, โรงเรียนวัดเขาปูน และโรงเรียนชุมชนลานสกา

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงิน โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนท่าใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนมหาชัยวนาราม โรงเรียนบ้านตลาด โรงเรียนบ้านนา นครศรีธรรมราช