เกษตรจังหวัดลำพูน เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงิน

วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 01:29 น.

Views

เกษตรกรในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กว่า 12 ชุมชน เข้าร่วมเซ็นสัญญายืมเงินในโครงการเสริมสร้างรายได้ เพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในการต่อทุนและพัฒนาอาชีพให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและเกิดรายได้ที่ยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอาวุธทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกมิติ ซึ่งปัจจัยเรื่องเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ ทางเกษตรจังหวัดจึงจัดหางบประมาณเพื่อให้เกษตรกรนำไปสร้างทุนหมุนเวียนให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุด