พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สธ. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายป้องกันนักสูบ – นักดื่มหน้าใหม่ในโรงเรียน

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 16:49 น.

Views

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยมีนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จัดทำฐานข้อมูล นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ขณะที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และตั้งเป้าหมาย ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเอง และผู้อื่นได้

โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ทั้งด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์“http://TAS.go.th” โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Tag : นักดื่มหน้าใหม่ นักสูบหน้าใหม่