สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.07 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูสุวรรณกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดตปะโยคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

คณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำนายสุมิตร เศรษฐพรพงศ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนายทรงพร จั่นเทศ ประธานกรรมการบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

นายกิตติทัต ชูกลีบ นายกสโมสรยิงปืนลพบุรี และประธานจัดงานยิงปืนการกุศล "ลพบุรีชู๊ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ 6" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

เวลา 09.22 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีระ กาญจนะรังสิตา ประธานชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นำคณะกรรมการชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้

- นางสาวภาณิชดา มหาพัฒนกุล
- นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
- นางรัตนา จันทรพิทักษ์ และครอบครัว
- นางนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ และครอบครัว
- นายนเรศ งามอภิชน และครอบครัว
- นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และครอบครัว

นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เวลา 14.48 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปตัวยู ความสูง 4 ชั้น ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย พื้นที่สำหรับให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อสร้างเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จปี 2561 นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม และสำนักงาน เพื่อให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน อาทิ เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดเมล็ดถั่วอินคา, เครื่องรับซื้อขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ, เครื่องสับมะละกอต้นแบบ, ผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน, อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์ และอาหารเสริมสำหรับผู้มีบุตรยาก ทั้งนี้ การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เสมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมวิจัย ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ และทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ