พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันใน "โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG YOUNG BADMINTON"

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 14.40 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันใน "โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton" ซึ่งสโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริฯ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม นำเงินประทานส่วนพระองค์ มาก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตันใหม่ ให้แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บนพื้นที่ 1 งาน โดยเป็นสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพด้านกีฬา

ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแบดมินตันของเยาวชนในโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ "โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton" สโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริฯ ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิค ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง สามารถเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนกีฬาแบดมินตันไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้กับรุ่นต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อีกทางหนึ่ง โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ติดตามเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริมเป็นนักกีฬาอาชีพภายหลังพ้นจากศูนย์ฝึกฯ จำนวน 151 คน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการให้โอกาสสร้างคน BBG YOUNG BADMINTON โครงการให้โอกาสสร้างคน BBG YOUNG BADMINTON บ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา