องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ทำการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวมพื้นที่ประมาณ 315,000 ไร่ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนราอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งวิธีระบายน้ำ วิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม การแยกน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยวออกจากกัน การสร้างระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำกิน และการระบายน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ดินทำกินของราษฎร รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัย ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการฯ สามารถสร้างประโยชน์แก่ราษฎรในหลายด้าน ได้แก่ การป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ำบางนรา สามารถกักเก็บน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 68,294 ไร่ นับแต่ปี 2533 หลังจากโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ถึงปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานไปแล้ว 44,749 ไร่ ประชาชนสามารถใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่งผลราษฎรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Tag : องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำบางนรา