พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 13.19 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมี 4 โครงการ 12 กิจกรรม 14 ฐานการเรียนรู้ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน อาทิ โครงการปลูกพืช โดยปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักโตเร็ว ผักไร้ดิน ผักกางมุ้ง อาทิ มะเขือเทศราชินี, ผักบุ้งจีน และเมล่อนญี่ปุ่น, โครงการประมงน้ำจืด มีสำนักงานประมง จังหวัดนครนายก ร่วมดำเนินกิจกรรม "การเพาะและขยายพันธุ์ปลานิล" รวมถึงสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับนักเรียนนายร้อยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทดลองปรับปรุงพันธุ์ไก่ระหว่างไก่ดำภูพานกับโร๊ดไอแลนด์เรด เพื่อดูประสิทธิภาพของลูกไก่ผสม ซึ่งจะมีเนื้อดำ กระดูกดำ นำไปจำหน่ายได้ราคาสูง โดยลูกไก่รุ่นแรกมีขนสีทองสลับดำ ส่วนการเลี้ยงกระบือ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 201 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีลูกกระบือเกิดใหม่ 1 ตัว เพศเมีย อายุ 2 เดือน

จากนั้น ทอดพระเนตรโรงสีข้าวของโครงการฯ ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวให้กับกำลังพลและประชาชน ปัจจุบันใช้เครื่องสีข้าวรุ่น 2 หัวสี โดยนำข้าวที่ปลูกในพื้นที่โครงการฯ มาสี มีพันธุ์ข้าวต่าง ๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมปทุม และข้าวไรซ์เบอร์รี่ นอกจากนี้ ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการนำข้าวไปแปรรูปจำหน่ายให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน และประชาชน

ในการนี้ ทอดพระเนตรโรงงานสกัดเย็นน้ำมันจากพืช ซึ่งปรับปรุงมาจากโรงบีบเย็นน้ำมันพืช เป็นฐานการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. 5 ชนิด ได้แก่ น้ำมันกระเทียม, น้ำมันทานตะวัน, น้ำมันงาดำ, น้ำมันงาขี้ม่อน, น้ำมันรำข้าว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีก 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันถั่วดาวอินคา และน้ำมันสี่สหาย

เวลา 17.16 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป เซิร์น และผู้บริหารหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมกับองค์การวิจัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป เซิร์น เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง พ.ศ.2561

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรรวมใจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป เซิร์น