พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร ประจำอุโบสถวัดบ้านดงน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 16.04 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังวัดบ้านดงน้อย ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางชนะมารประจำอุโบสถ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างขึ้น มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูง 2.49 เมตร เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัทวัดบ้านดงน้อย และเป็นสถานที่สักการะสำหรับพระภิกษุ ทำสังฆกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

วัดบ้านดงน้อย เดิมชื่อวัดมาคงกุล ซึ่งมาจากนามสกุลของนายทองย้อยมาคงกุล ที่ได้ถวายที่ดินสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2530 ต่อมาปี 2544 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดบ้านดงน้อย เนื่องจาก วัดอยู่ระหว่างหมู่บ้าน ที่มีชื่อว่า บ้านดง และบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง โดยได้พัฒนาเสนาสนะภายในวัดเรื่อยมา ปัจจุบัน มีพระปลัดอนวัช อภิลาโส เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 9 รูป สามเณร 2 รูป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระพุทธรูปปางชนะมาร วัดบ้านดงน้อย