พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 ที่ได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ผลิตคนดีที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

Tag : องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา