พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีโครงการในพื้นที่ 912 โครงการ อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 560 โครงการ

จากการตรวจสอบพบว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ 14 โครงการ โดย กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแล้ว 7 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 4 โครงการ และมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560-2561 จากกรมชลประทาน 12 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษาต่อยอดสร้างสุขให้กับราษฎร

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตำบลเปาะเส้ง และโรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, การมีงานทำ มีอาชีพ, และการเป็นพลเมืองดี พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนและผลงานนักเรียน

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคใต้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์