องคมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหา มหามงคล" ที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหา มหามงคล" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกต้นไม้ และการปกป้องดูแลรักษาป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์สืบไป และให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายนนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 7 โรงเรียน

จากนั้น เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ รวมทั้งร่วมในพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างผู้นำเกษตรกรจากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และจังหวัดสกลนคร ในการรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูง เพื่อผลิตนม UHT ภายใต้แบรนด์ เทสโก้ เพื่อลดปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบที่เหลือจากการแปรรูปในราคาขาดทุน เนื่องจากมีตลาดรองรับการขายที่แน่นอน ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทย สร้างรายได้มั่นคงและยั่งยืน

Tag : องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหา มหามงคล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนม น้ำนมดิบ