ศอ.บต.ช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.แถลงผลงานเด่นในรอบปี 2561 ซึ่งได้จัดทำ "โครงการ 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน" ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เน้นเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น โครงการรถยนต์พระราชทาน "สิริเวชยาน" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว คือ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และ "โครงการ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ" ให้มีทะเบียนราษฎร์ถูกต้อง และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้มีบัตรประชาชนคนไทยถูกต้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางภาครัฐ ตลอดจน "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งให้ทุนเยาวชนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยส่งเสริมให้มีอาชีพตรงกับสาขาที่เรียน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตามนโยบาย "ประชารัฐ" ของรัฐบาล

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้ชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสินค้าของดีที่ภาครัฐส่งเสริม มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย