พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : รถโมไบล์เคลื่อนที่สิริเวชยาน

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ"สิริเวชยาน"ในพระนามาภิไธย ส.ธ.ให้กับรถพยาบาลที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นรถโมไบล์เคลื่อนที่ ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ 2 คันในประเทศไทย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า ในการดูแลผู้ป่วยพิการ จากการใช้เก้าอี้พยุงร่างกาย หรือที่เรียกว่า"เก้าอี้สุขใจ รอยรักของครอบครัว"และได้พัฒนาเป็นรองเท้าสั่งตัด เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างร่างกายของเด็กพิการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ให้ดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องออกแบบรถ ให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ระหว่างเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี โดยมี ศอ.บต.เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน รถโมไบล์ต้นแบบดังกล่าวให้บริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้พิการได้เป็นอย่างดี

รถโมไบล์เคลื่อนที่สิริเวชยาน ถูกบรรจุไว้ เป็น 1 ใน 10โครงการเด่น ที่ ศอ.บต.นำมาแถลงต่อสื่อมวลชนใน"งาน 10 ดี 10 เด่น" ส่วนรถโมไบล์เคลื่อนที่ทั้ง 2 คันนี้ จะเป็นรถต้นแบบที่นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพิการทั่วประเทศอีกด้วย

Tag : เกาะติดข่าวดัง