สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 13.54 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 18 ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แด่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง, ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี, ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง

เวลา 14.13 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒฺโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์, ฝ่ายจักษุวิทยา, สมทบทุน นายเพิ่ม-นางล้วน วันมีผล และสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา สภากาชาดไทย จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10 และนางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แล้วพระราชทานเกียรติบัตรแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่ 330 มีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, การดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย, การบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, การดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, การรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี