มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปี 2561

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และการจัดแสดงนิทรรศการการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อาทิ การสาธิตการปลูกพืชไร้ดินแบบออร์แกนิค การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากความหลากหลายทางชีวภาพ และการทดสอบรสชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น

โอกาสนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้ปาฐกถาในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งดำเนินงานมากว่า 49 ปี ถือเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงของประเทศ  ด้วยการสร้างสมประสบการณ์ทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นหน่วยงานสนับสนุน ขยายผลสำเร็จไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ

ทั้งนี้ งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง มีหลักสำคัญในการปฏิบัติโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปพัฒนางานด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และตลาด รวมทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำธาร โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ปลายทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูง

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์