พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2533 โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปี 2560 เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 432,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 1,230 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งของราษฎรในเขตโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง 65 ครัวเรือน 320 คน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับราษฎร ได้มีแหล่งอาหารโปรตีนและเป็นรายได้เสริมจากการทำประมง

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ กรมชลประทาน ได้วางแผนก่อสร้างในปี 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 3,000 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินโครงการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน ลุ่มน้ำลำตะเพิน