ผู้แทนพระองค์ ไปในงาน "ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ประจำปี 2561

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 20:17 น.

Views

ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ท่านผู้หญฺิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้พระองค์ไปในงานร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ สมาคม และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยวันนี้ มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคม และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น และมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ท่านผู้หญฺิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา งานร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน