จับประเด็นเป็นข่าว : วิกฤตสภาพอากาศทุกข์ของชาวนาไทย

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทั้งทางบวก และทางลบ ต่อภาคเกษตรไทย ซึ่งทุกวันนี้ความไม่แน่นอนของ ลม ฟ้า อากาศ แบบคาดการณ์กันไม่ได้ก็ทำให้เกษตรกรไทย ต้องวางแผนตั้งรับอย่างรัดกุม ติดตามในจับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังส่งผลกระทบกระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตร จนทำให้เกษตรกรทุกสาขา ต้องเร่งปรับตัว เปิดใจ รับกับความไม่แน่นอนของฟ้า ฝน ซึ่งมีงานวิจัยออกมาชี้ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความสูญเสียคิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้าน ล้านบาท และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ จะกลายเป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ที่ระบุว่า วิกฤตสภาพภูมิอากาศจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่จะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากประเทศกลุ่มนี้ ต้องพึ่งพารายได้จากภาคเกษตรกรรม และทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

โดยไทยเองก็ติดโผอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วย ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พื้นที่การเกษตรกว่า 650,000 ไร่ ต้องเสียหายไป เพราะสถานการณ์น้ำท่วม และกว่า 90 % ของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ก็คือ นาข้าว พืชเศรษฐกิจหลักของไทย

เมื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ได้ การเตรียมรับมือกับความผันผวนของดิน ฟ้า อากาศ ด้วยเทคโนโลยี พัฒนาการทำเกษตรสู่ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง น่าจะเป็นหนทางช่วยให้เกษตรกรลดผลกระทบได้บ้าง

เพราะหลักการของ "สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง" คือการนำข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ธาตุอาหารในดิน มาวิเคราะห์ วางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะ สอดคล้อง เหมาะสม ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรจะสามารถนำผลวิเคราะห์มาปรับแผนการเพาะปลูกได้ทันที ช่วยลดผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

"สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง" ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต, ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น หรือที่เคยใช้มากเกินไปได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช, น้ำ หรือแม้กระทั่งยาปราบศัตรูพืช หลักการง่าย ๆ เมื่อเกษตรกรใช้อย่างพอเหมาะ ก็จะไม่มีของเหลือทิ้ง และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยาก สำหรับเกษตรกรดั้งเดิมของไทย แต่หากเกษตรกรไทย เปิดใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรศักยภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะกลายเป็นอาวุธสำคัญ ทำให้เกษตรกรไทย ต่อสู่ได้ในตลาดโลก และเป็นลู่ทางสู่การทำ "อาชีพเกษตรแบบยั่งยืน" อีกด้วย

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว วิกฤตสภาพอากาศทุกข์ของชาวนาไทย เกษตรไทย ชาวนา นาข้าว ข้าวไทย สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง อาชีพเกษตรแบบยั่งยืน