คอลัมน์หมายเลข 7 : สทนช.สรุปแผนขุดลอกบึงราชนก ตอนที่ 1

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 4,865 ไร่ ไว้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นรอบด้าน โดยเฉพาะความกังวลของภาคประชาสังคมต่อสภาพแวดล้อม หากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงจะดำเนินการอย่างไรกับสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก่อสร้างไปแล้ว

ที่มาของการตรวจสอบเรื่องนี้ หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ลงพื้นที่ปี 2559 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล มี 5 หน่วยงานขอใช้พื้นที่ ตั้งแต่ปี 2535 และต่างก็ปรับสภาพพื้นที่ ขาดการบูรณาการร่วมกัน บึงราชนก จึงมีสภาพเป็นแอ่งสลับกับพื้นที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้เพียง 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หากได้รับการฟื้นฟูจะมีศักยภาพในการกักเก็บมากถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในขณะนั้น จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน ขอคืนพื้นที่บึงราชนก

ข้อมูลจากตัวแทนภาคประชาชนสอดคล้องกับผลสำรวจเส้นทางน้ำ ซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำจากแม่น้ำวังทอง ไม่สามารถเข้าไปกักเก็บได้ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ 

วันพรุ่งนี้ติดตามแนวทางการขุดลอกบึงราชนก..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7