ชาวนาเฮ! สมาคมธนาคารไทย ลดหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย 50%

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

สมาคมธนาคารไทย ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ วงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ให้ชำระหนี้เพียง 50% โดยยกหนี้ที่เหลือให้

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก. ซึ่งเป็นหนี้ NPL ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินต้นเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตร สามารถชำระหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้เพียง 50% ของเงินต้น โดยยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ รวมทั้งชะลอการดำเนินคดีกับลูกหนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีหน้า เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนจำนวนมาก ยังคงมีที่ดินทำกินหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป

ส่วนข้อเรียกร้องของเกษตรกร ที่ต้องการให้ธนาคารรับชำระหนี้เงินต้น 50% ทุกวงเงินกู้ พร้อมกับยกหนี้ส่วนที่เหลือให้นั้น สมาคมธนาคารไทย เห็นว่า ลูกหนี้ที่มีหนี้เงินต้นเกิน 2.5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารให้การช่วยเหลือพิเศษเป็นรายกรณีอยู่แล้ว ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย และบางรายมีหนี้มากเกินกว่าการเป็นเกษตรกรรายย่อย

ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนกลุ่มนี้ มาชำระหนี้กับธนาคารโดยตรง ภายใต้ข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกับ กฟก. และยังต้องดูแลวินัยทางการเงินโดยรวมควบคู่ไปด้วย

Tag : ช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรรายย่อย ลูกหนี้เกษตรกร ยกหนี้เกษตรกร ลดหนี้เกษตรกร ช่วยชาวนา