สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 09.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลฯ ร่วมกับพระครูสุคนธวิศิษฎ์ เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จในปี 2557 เพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ห้องกายภาพบำบัด และที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานของเยี่ยมแก่ตัวแทนผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอใกล้เคียง มีบุคลากร 170 คน ที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งในรูปแบบ Day care, Home care และ Community care ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

เวลา 11.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 รวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 776 คน เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง แด่พระภิกษุ 12 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย 35 คน, พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต และพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง 729 คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจรแก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคใต้ตอนบน โดยเปิดรับบริจาคโลหิตที่ชั้น 2 สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 อำเภอทุ่งสง และออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ รณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตและรับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริมการจัดหาโลหิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ให้บริการโลหิตอย่างครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในเครือข่าย และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงรับบริการภาคบริการโลหิตฯ เกือบ 100 แห่ง

เวลา 14.26 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำอาคารบริการน้ำดื่ม พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำผ่านเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis เพื่อให้มีน้ำสะอาดบริโภค โอกาสนี้ ทรงฟังคำกราบทูลรายงานของผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ 11 แห่ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนตามเกณฑ์สูงขึ้น โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง มีโรงเรียนที่ได้ผลผลิตเพียงพอ 6 แห่ง ส่วนโรงเรียนที่มีผลผลิตไม่เพียงพอ ได้ปลูกไม้ผลระยะสั้น อาทิ กล้วย มะละกอ และเพิ่มการปลูกไม้ผลที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อาทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส สามารถใช้งานโปรแกรม Power Point ได้ โดยมีครูจากวิทยาลัยการอาชีพไชยาไปติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง และสอนการใช้งาน

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ แอลดี (LD) ซึ่งมีนักเรียนฯ 20 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ จัดครูมาดูแล ซึ่งต้องคัดกรองเด็ก จัดทำแผนการเรียนการสอน และการวัดผลเป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถเข้าชั้นเรียนปกติได้ โดยมีนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนต่อที่โรงเรียนท่าชนะ ที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม ส่วนบางคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกอาชีพประเภทงานประดิษฐ์

ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยจัดห้องสมุด ทำแผนการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ซึ่งช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผลการสอบ ONET เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย มีศิษย์เก่าซึ่งเป็นครุทายาทของโรงเรียนเป็นประธานในปีนี้ และรวมกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และช่วยรุ่นน้องทำแปลงเกษตร

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางชุติพร จงมั่นคงชีพ หัวหน้ากลุ่มเพื่อนอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 43 รหัส 18 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการถนอมอาหารของโรงเรียน

จากนั้น ทอดพระเนตรการประกอบอาหารกลางวัน โดยเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กะหรี่ปั๊บไส้ถั่วครกหวาน และไข่เค็ม เพื่อสนองพระราชกระแสด้านการส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยในปีนี้ได้เริ่มกิจกรรมแสดงหนังตะลุง มีครูภูมิปัญญาด้านหนังตะลุงไปฝึกสอนทุกวันศุกร์ มีนักเรียนสนใจ 9 คน โดยวันนี้เป็นการแสดงครั้งแรก

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ปลูกถั่วครก และจะปลูกกล้วยและมะละกอเพิ่มขึ้น ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อนำมาทำไข่เค็ม เลี้ยงไก่ หมู และปลา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 และจัดตั้งเป็นศูนย์บริการความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งออกให้บริการแก่นักเรียนและประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 181 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม เหรียญกาชาดสมนาคุณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน