พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศาลปกครองชี้ ทรู ไม่ต้องคืนเงิน TOT

วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่งผลให้บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ไม่ต้องชำระเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ให้กับบริษัท ทีโอที

โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัททีโอที มีสัญญาสัมปทานให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งต่อมามีกฎหมายให้เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม โดยมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ให้หักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่เอกชนจ่ายให้รัฐคู่สัญญา ทีโอที จึงหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ส่งให้ ทรู เพื่อไปชำระภาษี ประมาณกว่า 1,479 ล้านบาท แต่ต่อมา ครม. กลับมีมติยกเลิกมติเดิม และให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเสียภาษีสรรพสามิตตามรายรับที่แต่ละฝ่ายได้รับ ซึ่ง ทีโอที ก็ได้ยื่นคำร้อง ขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูคืนเงิน 1,217.50 ล้านบาท แก่ ทีโอที ส่วน ทรู เอง ก็ได้สู้คดีโดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง

ซึ่งวันนี้ (26 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ไม่ใช่มติที่มีวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการต้องห้ามชัดเจน ส่งผลให้ ทรู ไม่ต้องจ่ายเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ให้แก่ ทีโอที
 
ทั้งนี้ ทรู และ ทีโอที ยังมีข้อพิพาทระหว่างกัน กรณี ทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ ADSL ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทีโอที เบื้องต้น คณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ชี้ขาดให้ ทรู ชำระค่าเสียหายกว่า 94,000 ล้านบาทให้กับ ทีโอที ซึ่งขั้นตอนขณะนี้ ทรู อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์

Tag : ทีโอที ทรู ทรูชดใช้ค่าเสียหายทีโอที ทรูคืนเงินให้ทีโอที ทรูชำระเงินให้ทีโอที