สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน จัดขึ้นจนถึงวันที่ 11 ตุลาคมนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโภชนาการตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพกาย จิต และสังคม ตลอดจนสุขภาพในระยะยาวของชีวิต รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโภชนาการตลอดชีวิต จากหญิงตั้งครรภ์จนวัยสูงอายุ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้สุขภาวะที่ดี ตั้งแต่การเตรียมการก่อนตั้งครรภ์ และลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

โอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมที่มีสุขภาพดี" โดยศาสตราจารย์ ฌอง แยป เชง (Prof.Chong Yap Seng) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีของหญิงตั้งครรภ์ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพที่ดีของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไป มีแนวโน้มเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงขึ้น นอกจากนี้ภาวะอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ซึมเศร้า มีความวิตกกังวลสูง มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียน ซึ่งได้นำเสนอผลการศึกษาต่อรัฐบาลสิงคโปร์ ในการผลักดันให้เกิดการดูแลหญิงตั้งแต่ก่อน และตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของเด็กที่จะเป็นประชากรของประเทศในอนาคต

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "เกษตรผสมผสานสู่โภชนาการที่ดี" นำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีอาหารบริโภคตลอดปี อันจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ 58 เรื่อง อาทิ สารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมองของทารก, กรดไขมันทรานส์ในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยของอาหารริมทาง

เวลา 13.50 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่คับแคบ และไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องจ่ายโลหิต ห้องรับบริจาคโลหิต ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเยาวชนกับการบริจาคโลหิต โดยอาคารแห่งนี้สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้มากถึง 300 คนต่อวัน และมีศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตทั้งภายในสถานที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรปราการ ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 5 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ โภชนาการช่วงแรกของชีวิต อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี บริจาคเลือด บริจาคโลหิต