พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดน่าน เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

เวลา 10.12 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์การมหาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสนองพระดำริ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสีย ความเดือดร้อน และความลำบากของราษฎร อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัว เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก โดยการจัดตั้งสถานีโทรมาตรฯ ครั้งนี้ จะช่วยในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติ และช่วยในเรื่องการบริหารจัดน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการชาวไทลื้อบ้านร้องแง ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร และความเชื่อ อาทิ พิธีสืบชะตาข้าว, พิธีสังคหะทุ่งนา แล้วทอดพระเนตร "ลำเหมืองฮ่องแง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านร้องแง เนื่องจากในอดีตมีต้นมะแงขึ้นอยู่จำนวนมากโดยรอบลำเหมือง ในปี 2552 ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรฯ ปรับปรุงลำเหมืองฮ่องแง ให้เป็นคลอง และปรับปรุงลำเหมืองต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 900 ไร่

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังวิหารวัดร้องแง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธาน แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ วัดร้องแง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี 2310 โดยการนำของจ้าวหลวงเทพพญาเลนเจ้าช้างเผือกงาเขียว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี 2470 ปัจจุบันมี พระครูวิสุทธิ์วรคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระสงฆ์และสามเณร จำพรรษา 10 รูป

เวลา 12.06 น. เสด็จไปยังบ้านดงผาปูน อำเภอบ่อเกลือ ทอดพระเนตรพื้นที่ต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้น ซึ่งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ที่บ้านดงผาปูน ทำไร่เลื่อนลอย และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้เกิดปัญหาเขาหัวโล้น ทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แหล่งสำรองน้ำไม่เพียงพอ ขาดระบบกระจายน้ำและสำรองน้ำในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งเป็นหน้าแล้ง มากว่า 20 ปี จนในปี 2554 ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรฯ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหา เก็บข้อมูล และวางแผนพัฒนา เพื่อบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า

ต่อมาในปี 2560 ชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฟื้นฟูเขาหัวโล้น ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ปลูกกล้วยเสริมพื้นที่ต้นน้ำและเขาหัวโล้น ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และวนเกษตร ซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงมีการขยายแนวคิดและวิธีการดำเนินงานไปยังบ้านนาบง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทำให้ปัจจุบันสามารถดำเนินการสร้างต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้นไปแล้วกว่า 1,200 ไร่ เป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเอง จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรบ้านดงผาปูน และบ้านนาบง มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปี  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังสามารถแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง

เวลา 13.17 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองทัพบกจัดถวาย เสด็จไปยังโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ อำเภอสันติสุข เป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดน่าน จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ของราษฎร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่อำเภอสันติสุข ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน กว่า 1,550 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหาย 18 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3,700 ไร่ และบ่อปลาราษฎรเสียหาย 280 บ่อ นับได้ว่าเป็นพายุโซนร้อนที่สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดน่าน รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ และอุทกภัย จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรและพระสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 540 ถุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ประทานหญ้าแห้งอัดก้อน เพื่อเป็นอาหารสำหรับโคและกระบือ รวมถึงประทานพันธุ์ปลานิล ปลายี่สก และปลานวลจันทร์ ชนิดละ 2,000 ตัว แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่ ให้สามารถหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไป

จากนั้น เสด็จไปยังบ้านป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข ทรงเยี่ยมบ้าน นายพรม โวหาร อายุ 70 ปี ราษฎรบ้านป่าอ้อย ที่ได้ประทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านพังเสียหายสิ้นเชิง โดยบ้านโดนน้ำพัดหายไปกับสายน้ำทั้งหลัง ทำให้ไม่สามารถนำสิ่งของออกจากบ้านได้ มีเพียงเสื้อผ้าติดตัวเพียง 1 ชุดเท่านั้น พร้อมกันนี้ ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระกรณียกิจ น่าน สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก ถุงยังชีพพระราชทาน