องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561

วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อประสม โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 135 คน รวม 187 ชิ้น

ภายในงานได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับเลือกให้จัดแสดง รวม 72 ชิ้น โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงสัญจร ณ หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคต่อไป

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร