องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดยะลา

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังวัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โอกาสนี้ได้สักการะพระประธานและกราบมนัสการ พระครูปิยธรรมนิเทศ เจ้าอาวาส พร้อมถวายสังฆทาน จากนั้นได้พูดคุยกับประชาชนถึงชีวิตความเป็นอยู่ และกล่าวถึงความห่วงใยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน วัดแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในปี 2547 และในปี 2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ด้วยทรงให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสื่อกลางการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน พร้อมกับเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้า ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 172 คน มีรายได้จากการส่งผ้าปักให้ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา เฉลี่ย 6,000 บาทต่อปี

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะแต อำเภอยะหา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน และระบบระบายน้ำ ระบบประปา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วมขัง ในปี 2557 สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการระบบระบายน้ำ และปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนฯ ทำให้นักเรียนและครูมีน้ำสะอาด มีคุณภาพไว้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วย สำหรับโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เปิดทำการสอนแบบชั้นเดียว ทั้งสายสามัญและสายศาสนา ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 961 คน

Tag : องคมนตรี ศาสนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยะลา วัดบาละ โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์