พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม และติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก กัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง ณ เดือนกันยายน 2560 มี 66 โครงการ แยกตามประเภท คือ ด้านแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การศึกษา และบูรณาการอื่น ๆ โดยกรมชลประทานได้รายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหาแนวทาง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรต่อไป

ในตอนบ่าย ไปติดตามตรวจเยี่ยม และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างเมื่อปี 2521 โดยแล้วเสร็จในปี 2539 สามารถเก็บกักน้ำสูงสุดได้ถึง 93.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน ได้แก่ ฝายคลองไม้เสียบ และนิคมสร้างตนเองควนขนุน รวมทั้งส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์บ้านควนมีชัย 1,800 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังด้วย

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส