องคมนตรี ไปปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การดำเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์ จำนวน 260 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา, การสรุปแนวทางของแผนปฏิบัติการของ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562, แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Tag : องคมนตรี องคมนตรีดาวพงษ์ ประชุมยุทธศาสตร์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม