องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก และน้ำทะเลรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง ทั้งยังมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสม และไม่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบลุ่มน้ำ เป็นการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน พัฒนาอาชีพควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จนพัฒนาเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ขยายผลสำเร็จจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 9 แห่ง

ส่วนโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ทำหน้าที่ป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง และระบายน้ำหลากสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน สามารถระบายน้ำได้ 1,430 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจาก เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเดิมมีการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อเชิงอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่นาและไร่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง เมื่อการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหา ทำให้ถูกทิ้งร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากดินเค็ม ในปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจาก ที่ตำบลขนาบนากไว้คู่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงได้พัฒนาพื้นที่โดยปลูกจากในพื้นที่นากุ้งร้างและที่รกร้าง โดยนำส่วนต่าง ๆ ของจากไปใช้ประโยชน์ เช่น ใบจากเย็บตับสำหรับใช้มุงหลังคา ระหว่างรอการเจริญเติบโตของจาก สามารถปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลานิล ปูดำ เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร, สำหรับสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเชียรใหญ่ มีพื้นที่กว่า 250,000 ไร่ จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาคุกคามต่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลพื้นที่ จึงได้วางมาตรการแก้ไขปัญหา อาทิ เพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลาดตระเวนป้องกันควบคุมไฟป่า การประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุ จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุ พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่าย 52 หมู่บ้าน ให้มีการฝึกทบทวนความรู้ เทคนิคการดับไฟ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ