พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 18.04 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการนี้ ทรงตรวจความก้าวหน้าจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งทรงออกแบบและทรงวาดภาพ ร่วมกับคณะทำงานกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนโปรดพุทธบิดาและพุทธมารดา ซึ่งสื่อถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เริ่มดำเนินการเขียนภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในมุขด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธาน ลักษณะของภาพ พื้นภาพเป็นสีแดง หมายถึงสรวงสวรรค์ การชุมนุมของเหล่าเทวดาที่ย่างเยื้องมาสรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ เขียนด้วยเทคนิคภาพเขียนกำมะลอ คล้ายแบบจิตรกรรมลายรดน้ำ ตัวภาพเน้นสีทองตัดเส้นรายละเอียด และอีกส่วนที่แล้วเสร็จคือ ภาพท้าวจาตุมหาราชิกา ที่ปกครองสวรรค์ชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นชั้นที่นับถือของชาวพุทธ และมีความใกล้ชิดกับมนุษย์ ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเทวบดี, ท้าววิรูปักษ์เทวบดี, ท้าววิรุฬหกเทวบดี และท้าวเวสสุวัณเทวบดี

ซึ่งวิหารของวัด ก่อสร้างตามพระประสงค์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระองค์ปางมารวิชัย นามว่า "พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ" ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว แล้วเสร็จเมื่อปี 2534 พร้อมมีพระประสงค์ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

ในการทรงงานครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ภาพวาดพุทธประวัติงดงามเสมือนจริง ซึ่งยังคงเหลือการวาดภาพบริเวณมุขอีก 3 ด้าน ได้แก่ มุขด้านตรงข้ามของพระประธาน และมุขด้านขวามือ และซ้ายมือของพระประธาน โดยทรงพอพระทัยผลงานการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในส่วนที่แล้วเสร็จ ทรงชื่นชม และทรงเน้นย้ำให้คณะทำงานเก็บรายละเอียดทุกส่วนของภาพในทุกขั้นตอน เพื่อความสมบูรณ์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของวัด

สำหรับวัดหนองน้ำขุ่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2531 ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุรชัย วราสโก เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 14 รูป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วัดหนองน้ำขุ่น โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง