รัฐบาลสานต่อพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างอ่างเก็บน้ำวังสะพุง

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 05:13 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกโครงการของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เก็บกักและชะลอน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งกรมชลประทาน ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2538 แต่พบว่าพื้นที่ในเขตป่า 2,100 ไร่ ไม่สามารถขออนุญาตใช้ได้ทั้งหมด ทำให้โครงการต้องชะลอออกไป รัฐบาลจึงมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผนวกการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี โดยจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2562

หลังก่อสร้างเสร็จ อ่างเก็บน้ำลำสะพุงสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง 24,000 ไร่ ประชาชนจะมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง ซึ่งการน้อมนำศาสตร์พระราชามาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ สำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน