ร่วมสร้างฝายมีชีวิตน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 15:13 น.

Views

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดฝายมีชีวิต บริเวณลำห้วยบง บ้านแก้งนคร อำเภอสหัสขันธ์ หลังร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นฝายลำดับที่ 102 ของจังหวัด และเป็นลำดับที่ 808 ของประเทศ จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นยางนาในป่า ชาวบ้านต่างน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน