สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 15.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วย คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฏลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรม ทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง แล้วทรงทอดผ้าไตร 18 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 18 รูป จำนวน 4 เที่ยว แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 4 เที่ยว จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ นับจากวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหนแห่งทั่วประเทศ ให้มีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ทรงปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพสกนิกรชาวไทย และต่อประชาคมโลก ทำให้ทรงได้รับการสดุดีถวายพระเกียรติจากหลายสถาบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15.52 น. หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพอล โรบิลลียาร์ด (Mr. Paul Robilliaid) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้นางฮานาน โรบิลลียาร์ด (Mrs. Hanan Robilliard) ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา 17.50 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโน ควังอิล (Mr. Noh Kwagn-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางโอ ชองฮวา (Mrs. Oh chungwha) ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม