สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย เสนอทางออกขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 00:56 น.

Views

เรื่องนี้ นายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย เตรียมส่งหนังสือเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีการแก้ไขร่างการขึ้นทะเบียนสัตว์ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์

โดยกังวลว่าหากราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อาจออกข้อกำหนดที่เอื้อต่อผลประโยชน์เฉพาะตนได้ จนส่งผลให้เกิดการลิดรอนสวัสดิภาพสัตว์และสิทธิของเจ้าของสัตว์โดยไม่จำเป็น เช่น บางท้องถิ่นเริ่มมีการออกข้อห้ามจัดตั้งสถานสงเคราะห์ และห้ามเลี้ยงสุนัขเกิน 2 ตัวแล้ว

นายโรเจอร์ ชี้ว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักมองว่าสุนัข แมว เป็นภาระ และเป็นพาหะของโรค สมาคมฯ จึงเสนอ 7 ข้อ เรียกร้อง เช่น อำนาจการขอขึ้นทะเบียนควรขึ้นต่อกรมปศุสัตว์, อัตราโทษ หรือค่าปรับจึงควรขึ้นอยู่กับชนิด ประเภท และผลกระทบจากการฝ่าฝืน, ที่สำคัญการพิจารณาร่างกฎหมายควรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง  

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสนอว่าการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ถ้าจะทำให้ได้ผลต้องจัดเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มที่มีเจ้าของเลี้ยงในบ้าน จะเหมาะสมกับการขึ้นทะเบียนมากที่สุด, กลุ่มที่เจ้าของเลี้ยงอิสระปล่อยให้วิ่งไปวิ่งมารอบๆ บ้านได้, กลุ่มเลี้ยงแบบให้ข้าวให้อาหาร หรือที่เรียกว่าการเลี้ยงแบบกึ่งเจ้าของ รวมถึงกลุ่มสุนัขและแมวที่หวาดกลัวคน เพราะเคยถูกทำร้ายและถูกนำมาปล่อยทิ้ง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ชี้ว่าการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจะทำได้ในกลุ่มมีเจ้าของเท่านั้น ส่วนกลุ่มกึ่งเลี้ยงและจรจัดต้องมีวิธีการที่รอบด้าน อาจจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียม แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเพื่อควบคุมประชากร ออกเป็นหน่วยเคลื่อนที่ไปตามจุดที่เปิดรับขึ้นทะเบียนพร้อมเปิดสายด่วนคอยให้บริการ