ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพขับเคลื่อนงาน 6 ด้าน

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประชุมเตรียมแผนการบูรณาการ รักษาความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

พลเอกพรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศและประชาชน จำนวน ๖ ด้าน เช่น  การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, สนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ และพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน