พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 15.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยวัดดังกล่าวเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดทอง เป็นวัดที่พระราชบิดาของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างไว้ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามตามชื่อของพระราชบิดา และพระราชมารดาว่า "วัดสุวรรณดาราราม" โดยพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยา คือ มีฐานอ่อนโค้งคล้ายเรือสำเภา ภายในประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลอง ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเกี่ยวกับพระราชพงศาวดาร ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเชื่อกันว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกของประเทศ

จากนั้น เสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เมื่อปี 2419 เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2421 รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นศิลปะแบบโกธิค ทั้งพระอุโบสถ กำแพง ซุ้มประตู หอระฆัง ศาลาการเปรียญ หมู่กุฏิ และอาคารทุกหลังล้วนก่ออิฐถือปูนตามแบบของประเทศตะวันตก ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร นั่งสมาธิเพชร มีพระนามว่า "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน โดยเป็น 1 ใน 16 พระอารามหลวง ที่สงวนไว้สำหรับพระกฐินหลวง

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายผ้าพระกฐิน กฐินหลวง วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร